Vedtekter

Vedtekter for Flåtan Velforening

Gjør deg kjent med vedtektene i Flåtan velforening. Vedtektene er grunnlaget for velforeningens funksjon, samt plikter og forventinger av deg som huseier / beboer.
Vedtekter kan også finnes her i form av PDF ddokument.

Formell informasjon om Flåtan velforening:

 • Organisasjonsnummer: 995 176 718
 • Organisasjonsform: Forening/lag/innretning (Sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner)
 • Registrert i Enhetsregisteret: 15.02.2010
 • Link til Brønnøysundregisteret (hvis den fungerer): http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995176718
 • Stiftelsesdato: 09.02.2010

Innholdsoversikt:

 • § 1. Navn
 • § 2. Formål og virkemidler
 • § 3. Velforeningens geografiske område
 • § 4. Juridisk person
 • § 5. Medlemskap
 • § 6. Kontingent/kostnadsfordeling
 • § 7. Årsmøte
 • § 8. Ekstraordinært årsmøte
 • § 9. Medlemsmøter
 • § 10. Velforeningens ledelse (styret)
 • § 11 Regnskap og revisjon
 • § 12. Vedtektsendringer
 • § 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
 • § 14 Forholdet til annen lovgivning

 

Vedtekter Flåtan velforening

Vedtatt den 9. februar 2010.

§6 endret i ekstraordinær generalforsamling 19. mai 2010.

§7.1 endret i generalforsamling 24. mars 2014.

§ 1.      Navn

Foreningens navn er Flåtan velforening

§ 2.      Formål og virkemidler

2.1      Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3, herunder å forvalte og stå for den daglige driften av felles areal/eiendom. Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål.

2.2       Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3       Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§ 3.     Velforeningens geografiske område

3.1      Velforeningens område er definert slik: Stoppenkollen boligområde, felt B4 og B5.

§ 4.     Juridisk person

4.1       Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5.     Medlemskap

5.1       Enhver boligeier i Stoppenkollen boligområde, felt B4 og B5 er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelser tinglyst på eiendommen.

5.2       Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og årsmøtet.

5.3      Ved eiendomsoverdragelse skal styret meddeles om kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelsen av eiendommen.

§ 6.     Kontingent / kostnadsfordeling

6.1      Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist. Kontingenten skal fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har hatt som følge av utgifter til fellesskapet (faste kostnader). I tillegg kommer en forholdsmessig andel av administrasjonskostnadene.

6.2      Kostnader til drift og vedlikehold av velforeningens fellesarealer fordeles likt på alle medlemmene. Kostnader til gatelys, sommer- og vintervedlikehold etc. på private veier (veier som ikke er overtatt av det offentlige) fordeles likt på de medlemmene som har avkjøring fra disse veiene.

6.3      Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli ilagt sanksjoner/krav etter vedtak fra årsmøtet.

§ 7.     Årsmøte

7.1      Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Frist for innmelding av saker til behandling er fire uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med kunngjøring i digitalt medium. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2       Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt.

7.3       Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding fra styret
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
 • Valg av:
  • leder (særskilt valg)
  • fire styremedlemmer
  • to varamedlemmer
  • to revisorer
  • valgkomité på tre medlemmer
  • utsending(er) til Norges Velforbunds landsmøte (og eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen)
  • eventuelle komiteer

7.4       Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigenten behøver ikke være medlem i foreningen.

Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.

Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.5      Stemmegivning på årsmøtet med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved same avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke- foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal anses som ikke avgitte.

7.6      Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.7      Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

Årsmøtet kan ved alminnelig flertallsvedtak (2/3-flertall) kun fatte vedtak som faller innenfor foreningens normale formål.

§ 8.      Ekstraordinært årsmøte

8.1       Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.

§ 9.      Medlemsmøter

9.1       Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

 § 10. Velforeningens ledelse (styret)

10.1    Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2    Styret skal:

 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, herunder vedtak rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad
 • sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

10.3    Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Uten samtykke fra årsmøtet har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

10.4    Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom styret anser det å være til foreningens beste. Utover dette har medlemmene ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom årsmøtene.

10.5    Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres.

10.6     Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av foreningens interesser.

§ 11    Regnskap og revisjon

11.1    Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2    Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 12.    Vedtektsendringer

12.1     Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft. Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1    Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2     Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

13.3     Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§ 14    Forholdet til annen lovgivning

I den utstrekning disse vedtekter ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse.