Diverse dokumenter

Veiledning for hogst og felling av trær i velforeningen

I forbindelse med flere henvendelser om hugging, trimming, felling av trær og kratt har styret laget en anbefaling på hvordan beboere skal forholde seg til dette. Hvis trær står på kommunens eiendom må det søkes til dit. Styret har laget en veiledning om trefelling (2014), se her: 2014_04_14_Vedrorende_trefelling_paa_Flaatan_velforenings_vfellesarealer_v1

 

Avtale om utleie av stengt lekeplass i byggeperioden av Stoppenkollen 21-25

I forbindelse med stenging av lekeplas (FL5) under bygging har styret tatt opp saken i styremøte. Utbygger er villig til kompensasjon for bruk av den stengte byggeplassen i byggeperioden.

I styremøte 16. oktober 2014 ble følgende vurdert av styret:

SAK 001: Profier bygging av Stoppenkollen 21-25: Sandkasse, gangsti og arrondering av grøntarealer – Svar fra byggeavdeling Lier kommune.

Bakgrunn: Stitråkk er nå ivaretatt i byggetillatelsen. Det gis ikke ferdigstillelsestillatelse av bygget før stitråkk er etablert / opparbeidet.

Solid Entreprenør ønsker å bruke den 150 m2 store lekeplassen til rigg eller lagring i anleggsperioden. Planlagt frem til sommer 2015. Styret har fått muntlig tilbakemelding om at rigg/lagring eventuelt vil stå til juli/august 2015. Innflytningsdato for husene er anslått til oktober 2015. Entreprenøren ønsker uansett å stenge av lekeplassen pga risikoen byggevirksomheten medfører for eventuelle barn på lekeplassen. Jon Robert trekker seg som kontaktperson mot Solid for å unngå inhabilitet. Marte tar over.

Forslag: Styret diskuterte saken. Styret ønsker avtale om konkrete motytelser mot at Solid får låne lekeplassen til utstyr/brakker. Styret ønsker:

 • Arrondering to kulene på fellesareal (FG1): Fjerning av røtter, busker og stein i henhold til NLF (landbruks-, natur- og friluftsområder).
 • Opparbeidelse og ferdigplen (150 kvm).
 • Utfylling av sving inn til Stoppenkollen 21-25. Fylling fjernes etter bruk.
 • Sette opp 2 parkbenker og ett lekeapparat.
 • Frist med 100% ferdigstillelse innen 1. september 2015.
 • Dagsmulkt for overskridelse av fristen. Drammen kommunale sats på utleie av grunn benyttes.

Denne saken bør føre til en vedtektsendring; hvordan skal vi forholde oss til bruk av fellesarealer og veier når det oppstår situasjoner der områdene ønskes disponert av andre.

Vedtak: Forslag presenteres for Solid. Hvis Solid går med på betingelsene, så sier styret Ja til forslaget.

Ansvarlig: Marte

Utleieavtalen for dette finner du her: 2014_10_17_Utleie_av_grunn_lekeplass_Solid_SIGNERT_v1

Tilhørende tegning fra Solid Entreprenør om bruk av området til brakkerigg i byggeperioden, se her: 2014_10_17_Utleie_av_grunn_lekeplass_Solid_planlagt_brakkerigg_v1

 

Standard brev til utbyggere i Stoppenkollen

Styret har formulert et brev som sendes ut til utbyggere i Flåtan velforening. Dette brevet er for å gjøre utbyggere oppmerksom på at vi ønsker å ivareta sikkerhet, velets eiendommer og trivsel i nærmiljøet. I alle tilfeller så håper vi alltid at det meste lar seg løse med en løpende god dialog. Brev slik det er utformet pr november 2014 finner du her: 2014_11_25_Brev_til_utbyggere_paa_Flaatan

 

Private veier (versus kommunale veier)

Bor du i privat vei eller ikke? Følgende kart viser private veier markert med rød farge:  2013_08_28_Stoppenkollen_Flaatan_Velforening_markert_v1d (pdf-fil på 428 kB).

Se også egne innlegg om pliktig kontigent og manglende betaling.

Private veier som driftes av Flåtan Velforening er:

 • Stoppenkollen (Fa3 og Fa4)
 • Flåtankroken (Fa2)
 • Flåtanstien (Fa1)
 • Stikkvei (FA5) fra Flåtansvingen ned til lekeplassen (FL9)
 • Stikkvei (FA6) fra Flåtansvingen (opp en bakke til tomt 13, 15, 17, 19 og 21, dvs. Gnr/Bnr; 36/70, 36/64, 36/57, 36/59, 36/60?)
 • Stikkvei (Fa7) fra Flåtansvingen (veien har Gnr/Bnr 36/20 og er opp bakken til fellesareal FL7 og til tomt 46, dvs. Gnr/Bnr; 36/74)

Kommunale veier som driftes av Lier kommune er:

 • Flåtan (VEI1)
 • Flåtansvingen (VEI2) med unntak, se private veier over
 • Øvre Lianvei (tilførselsveien)

 

Reguleringsplan og kart

Du kan laste ned reguleringsbestemmelsene i pdf-format:

2009_02_10_Reguleringsbestemmelser_B4_B5_v1

Du kan laste ned kart over område B4 i pdf-format (A1-størrelse):

2009_11_03_Regplan_B4_m1000_A1_format_v1

Du kan laste ned kart over område B5 i pdf-format (A1-størrelse):

2009_11_03_Regplan_B5_m1000_A1_format_v1

Forhåndshøring om mindre endringer til reguleringsplan B5.8 og B5.9 kan lastes ned i pdf-format:

2013_05_29_Reguleringsendring_B5_8_og_B5_9_v1

Statiske kartutsnitt hentet fra kart-tjeneste på nett (png-format):

2013_08_28_Lierkart_B4_og_B5_utsnitt_v1.png

2013_08_28_Lierkart_B4_utsnitt_v1.png

2013_08_28_Lierkart_B5_utsnitt_v1.png

2013_08_28_Statkart_B4_utsnitt_v1.png

2013_08_28_Statkart_B5_utsnitt_v1.png

Kart på nett (nyttige linker)

 • Eller gå selv til Lier kommunes karttjeneste her
 • Statkart sin kartløsning her
 • Boligadresseinformasjon fra Se eiendom her (best på adresser og eiendomsinformasjon / Matrikkelen)
 • Finn.no sin kartløsning er med flotte farger se her (flott å sende link til venner og kjente som ønsker å finne fram til oss)

Infrastruktur overtagelse

Eksempel på brev fra megler om overtagelse av infrastruktur (B4) for hver enkelt boenhet i pdf-format:

2011_06_06_Infrastruktur_overtagelse_v1_low_res 2011_06_10_Infrastruktur_overtagelse_v1_low_res

Orientering fra 2011 som kort beskriver grunneiernes forpliktelser ifm. fullføring av utbyggingen av Flåtan. Et brev signert Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS og tidl. leder Flåtan Velforening, Hans-Arne Odde i pdf-format:

2011_09_14_Status_overtagelse_av_grunnen_prosjektleder_Thorvaldsen_v1

 

Lekeplasser

Skisse fra april 2013 med planer for lekeplass FL9 i pdf-format:

2013_04_30_Lekeplasser_skisse_v1_130319180715

Nedenfor kan du lese mer om et godt og detaljert tilbud på ballbinge fra Scansis AS:

2013_08_Scansis_AS_eksempel_behovsvurdering_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_bilder_fra_diverse_lekeplasser_v1-email

2013_08_Scansis_AS_eksempel_dugnadsveileder_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_mal_forskalingssett_anno_2007_21x13_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_info_forskalingssett_anno_2010_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_nodvendig_materiell_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_plan_for_drift_v1

2013_08_Scansis_AS_Flaatan_Velforening_19_juni_2013_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_kostnadsoverslag_drift_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_kostnadsoverslag_investering_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_pris_grunnarbeider_18_juni_2013_v1

2013_08_Scansis_AS_eksempel_pris_tre_og_staal_18_juni_2013_v1

Les mer om saken fra bloggen her.

 

Asflatering september 2013

Brev fra styret i Flåtan Velforening til beboerne kan du laste ned her:

2013_09_Brev_fra_styret_i_velforeningen_om_asfaltering_v1

Brev fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen (prosjekteringsansvarlig) kan lastes ned herfra:

2013_08_28_Brev_fra_Siving_Thorvaldsen_asfaltering_fellesadkomster_privat_vei_v1

Les mer om saken fra bloggen her.